top of page

Foreningsudvikling

 1. En forening er juridisk selvstændig enhed
  Med egne vedtægter kan foreningen, som en selvstændig juridisk person, indgå aftaler på vegne af foreningens medlemmer, eje fast ejendom og optage lån. Det er ikke det enkelte bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig eller hæfter, men det er foreningen som en juridisk enhed.
   

 2. Klare regler, retningslinjer og en tydelig struktur
  Vedtægter beskriver hvem, der kan være medlem, hvem, der bestemmer, hvornår de bestemmer og hvem, der kan vælges til bestyrelsen. Det gælder for eksempel spørgsmål som:

 • Hvem har stemmeret på et årsmøde?

 • Hvor mange medlemmer skal der være i bestyrelsen?

 • Hvem er tegningsberettigede, eller med andre, hvem kan handle på vegne af foreningen?
   

 1. Dokumentation og anerkendelse
  Vedtægter er jeres dokumentation for at I har en forening. Det er nødvendigt, når foreningen har brug for at:

 • Blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven og søge tilskud eller lokaler hos kommunen.

 • Indgå aftaler med banker og andre samarbejdspartnere.

 • Melde sig ind i Evangelisk Frikirkes Børn og Unge.

Tre grunde til at danne en forening!

Hent de tre grunde som en pdf:

Hvorfor danne en forening?

Hvordan stifter man en EFBU-lokalforening?

Hvordan stifter man en EFBU lokalforening?

Hvad er en forening?

Definitionen af en forening er enkel. En forening er en frivillig sammenslutning af personer eller grupper af personer, som går sammen om et fælles formål. Formålet kan handle om at arbejde for et sæt værdier, at dyrke en aktivitet eller varetage medlemmernes fælles interesser.

 

En forening er det, man kalder en ’selvstændig juridisk person’. Det betyder, at en forening i juridisk forstand er i stand til at indgå aftaler, tage et ansvar, eje formue og ejendom, stifte gæld mv. På den måde er en forening – juridisk set - på linje med enkeltpersoner og virksomheder.

 

For at en forening i juridisk forstand kan godkendes som en ’selvstændig juridisk person’, er det dog ikke nok bare at være en frivillig sammenslutning. Her skal man opfylde en række krav, som viser, at man formelt er en forening. Der skal være: Vedtægter, en ledelse, medlemmer, en afgrænset økonomi, og stiftelsesmøde.

5 trins guide:

 1. Saml en gruppe interesserede personer der vil stifte en forening
   

 2. Kontakt EFBU’s foreningskonsulent
   

 3. Lav et udkast til et sæt vedtægter
  Vedtægterne er de nedskrevne regler for foreningen. 
  Udadtil er vedtægterne jeres dokumentation for, at foreningen eksisterer, og foreningsvedtægter indeholder typisk en række paragraffer eller afsnit, som går igen fra forening til forening, for eksempel afsnit om formål, hjemsted, ledelse, økonomi, herunder hvem der tegner foreningen, medlemskab og opløsning mm. 

  Det er vigtigt, at I formulerer vedtægterne klart og tydeligt, så I ved, hvad der gælder, hvis der skulle opstå tvivl eller konflikter. Og det er en fordel at være flere om at diskutere og formulere vedtægtsforslaget, så I alle forstår det I formulerer, på samme måde. En tommelfingerregel er at vedtægterne bør være så enkle og letforståelige som muligt.

  I kan lave et udkast til jeres vedtægter ved at tage udgangspunkt i EFBU’s ”Standard vedtægter for EFBU-lokalforeninger”. Når I har et udkast klar, så send det til sekretariat@efbu.dk og få lidt sparring med vores foreningskonsulent.

   

 4. Stiftende generalforsamling
  Når I har skrevet og gennemarbejdet et vedtægtsforslag, er det tid til at invitere alle interesserede til et stiftende årsmøde. Det stiftende årsmøde er det møde, hvor I formelt danner foreningen. Alle, der har interesse i foreningen, kan komme til dette stiftende møde. Send invitationer rundt i netværket, hæng opslag op i jeres lokalområde og skriv om begivenheden på jeres sociale medier. Husk også at invitere EFBU’s foreningskonsulent.

  Indkaldelsen til det stiftende årsmøde kan henvise til fx jeres hjemmeside, hvor interesserede kan se forslaget til foreningens vedtægter.

  På det stiftende årsmøde skal I gennemgå vedtægtsforslaget, fremlægge en plan for foreningens arbejde og ikke mindst vælge en bestyrelse.
  Det kan være en god idé at afklare inden mødet, hvem der har lyst til at være en del af en kommende bestyrelse og hvem, der skal være dirigent for årsmødet.

  Eksempel på dagsorden til stiftende årsmøde:

   

  • Velkomst

  • Valg af dirigent

   Dirigentens rolle er at være ordstyrer og lede mødet gennem dagsordenen.

  • Valg af referent

   Vælg en person, som skriver aftaler og beslutninger ned.

  • Valg af bestyrelse

  • Præsenter og vælg medlemmer til bestyrelsen.
   (Bør være afklare inden mødet, hvem der er villige til at stille op)

  • Forslag til vedtægter

   Gennemgå de foreslåede vedtægter, så alle ved, hvilke regler der vil gælde i foreningen.

  • Valg af revisor

   Beskriv kort, hvad en revisor laver.
   (Bør være afklare inden mødet, hvem der er villige til at stille op)

  • Eventuelt

   Under eventuelt kan alt diskuteres, men som regel intet besluttes.

   Når det stiftende årsmøde er gennemført, og referatet underskrevet af formand og dirigent, er den nye forening dannet. Alle deltagere samt bestyrelsen kan nu optages som medlemmer i den nydannede forening.
   Hvis nogle mødedeltagere har idéer og ønsker, kan bestyrelsen tage ønskerne med i det videre arbejde, men de er ikke forpligtet til det.

    

 5. Fejre at I har stiftet en forening og kom godt videre…
  Nu begynder aktiviteterne, og den nye bestyrelse skal til at arbejde. Aftal jeres første bestyrelsesmøde.

  Næste skridt er at:

  • Sende de vedtagne vedtægter til EFBU’s sekretariat: sekretariat@efbu.dk, sammen med en besked om at I ønsker at søge om at blive optaget som en EFBU-lokalforening.

  • EFBU’s bestyrelse, skal derefter godkende jeres vedtægter

  • Nye foreninger optages ved EFBU’s årsmøde.

Hent 5 trins guiden som en pdf:

Hvad nu?

Det kan være at I som det første ønsker at søge kommunen om at blive godkendt som folkeoplysende forening, så I kan søge tilskud og lokaler til jeres aktiviteter. 

Mere hjælp ...

Mere hjælp ...

Hvordan opret vi et CVR-nummer og en bankkonto?

Der eksisterer ingen krav om, at I skal registrere jeres forening med CVR nummer. Men I skal dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVR-registreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er skattepligtige.

Læs "Sådan registrerer I foreningen" - en grundig vejledning fra Center For Frivilligt Socialt Arbejde: https://frivillighed.dk/guides/saadan-registrerer-i-foreningen eller download den herunder.

En god start på jeres bestyrelsesarbejde er også vejledningen "Den nye bestyrelses arbejde" download den og flere herunder.

”Hvordan bliver vores lokalforening optaget i EFBU?”

”Hvad er en folkeoplysende forening?”

”Den nye bestyrelses arbejde”

”Sådan registrerer I foreningen”

Standard vedtægter for EFBU-lokalforeninger

Når kommuner nægter lokalforeninger aktivitetsstøtte

Folkeoplysningsloven og religiøse foreninger (DUF - Hortan)

Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder

bottom of page